Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Άρτα, με επιτυχία η ημερίδα του ΤΕΙ Ηπείρου,για την διασφάλιση ποιότητας σε περιόδους κρίσης

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) - ΤΕΙ Ηπείρου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους,
διοργανώθηκε ημερίδα , στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς, με θέμα:«ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης». 
Την έναρξή της ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Ευριπίδης Γλαβάς ο οποίος εξέφρασε τις προσωπικές του διαπιστώσεις για την εξέλιξη της αξιολόγησης στο Ίδρυμα, καθώς και τις ενθαρρυντικές του απόψεις για τη συνέχιση του έργου της ΜΟΔΙΠ.Στο πρώτο μέρος της ημερίδας η υπεύθυνη του Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ-Ηπείρου, Καθηγήτρια κα Δήμητρα Ζωάκη – Μαλισιόβα, αναφέρθηκε στο έργο και στις αντίστοιχες δράσεις, που έχουν συντελεστεί μέχρι σήμερα. Συμπερασματικά, η ημερίδα ήταν επικοδομητική και αποτέλεσε έναυσμα συζήτησης και κριτικής σκέψης για την πορεία της αξιολόγησης και της διασφάλισης ποιότητας στις περιόδους κρίσης που διανύουμε. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε, από τη ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε με τη συμμετοχή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και ειδικά των φοιτητών, η συμμετοχή των οποίων ήταν μικρή, αλλά αντιπροσωπευτική πάνω στις θεματικές ενότητες που πραγματεύθηκε η συγκεκριμένη διοργάνωση.